עדיין אין תגובות

ממתק לשבת משפטים – שבת שקלים

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ר”ת ואלהו‘חייב א‘דם ל‘חקור ה‘דין, המשפטיםה‘דיין מ‘צווה ש‘יעשה פ‘שרה ט‘רם י‘עשה מ‘שפט, אשרא‘ם ש‘ניהם ר‘וצים, תשיםת‘שמע ש‘ניהם י‘חד מ‘דברים, לפניהםל‘א פ‘ני נ‘דיב י‘הדר ה‘תנכר מ‘הם (בעל הטורים).

 

ורצע אדוניו. ולמה מרצע, לפי שמרצע בגימטריא ארבע מאות, אמר הקב”ה אני הוצאתי אתכם משעבוד ארבע מאות שנה ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים וזה הלך וקנה אדון לעצמו לפיכך ילקה במרצע. הטעם למה לא רוצעים את העבד בתחילת היותו עבד, ורק כשעבד 6 שנים, מוסבר על דרך המשל המובא בתחילת שערי תשובה לרבינו יונה, לשני אנשים שהיו בבית האסורים, אחד עשה מחתרת וברח, והשני נשאר, התחילו להכותו מכות נמרצות על שלא ברח, טען להם וכי מפני שהתנהגתי יפה ולא ברחתי מגיע לי עונש, ענו לו שכאן הוא בית הסוהר ולא בית הבראה, ולכן חברך שהרגיש את הצער והעונש חיפש תחבולות כדי לברוח, אבל אתה שאינך מרגיש כאן צער מגיע לך שיתנו לך עכשיו צער ועונש, כמו כן אצל עבד כשרוצה להשאר לאחר שש שנים זה סימן שלא מרגיש צער עבד, לזה מגיע לו רציעה.

לפרסם תגובה